Általános szerződési feltételek

1. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés elfogadásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elkészíti a Megrendelő tulajdonába tartozó valamilyen.hu domain nevű internetes oldal dízájn elemeit, oldalait a szerződés mellékletét képező megrendelő lapon kiválasztott csomag alapján.

 

2. Vállalkozó kötelezettségei:

 

2.1. Vállalkozó a Megrendelő által kiválasztott csomag alapján legkésőbb 15 munkanapon belül elkészíti az internetes oldal első változatát a saját tesztoldalán.

2.2. Vállalkozó az elkészített tesztoldalt bemutatja a Megrendelőnek, bemutatja az internetes oldal funkcióit, menü rendszerét, kezelő felületét.

2.3. Vállalkozó a tesztoldal bemutatását követően elvégzi a Megrendelő által kért változtatásokat, amelyeket Megrendelő írásban köteles megtenni.

2.4. Vállalkozó a Megrendelőnek 3 alkalmat biztosít egyeztetésre, amikor a Megrendelő jelezheti igényeit, de ezt a konzultációt követően írásban meg kell erősítenie. Vállalkozó azonban a megbeszélés alkalmával azonnal elvégezheti a kért módosításokat, amennyiben azok technikailag gyorsan kivitelezhetők.

2.5. Vállalkozó a Megrendelő által kért módosítások elkészítését követően a végleges weboldal verzióját feltölti a Megrendelő által biztosított tárhelyre.

2.6. A Vállalkozó beüzemeli a véglegesített weboldalt és elvégzi azokat a beállításokat, amelyeket a Megrendelő megrendelt a megrendelőlapon.

2.7. A Vállalkozó lehetőséget biztosít Megrendelőnek, hogy e szerződésben nem rögzített egyéb szolgáltatásokat is kérjen, de Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezt csak a „Kiegészítő Szolgáltatás Kérés” megnevezésű űrlap kitöltésével, majd Vállalkozó részére megküldésével van lehetősége igénybe venni.

2.8. Vállalkozó az együttműködés ideje alatt naponta 10-16 óra között biztosít telefonos egyeztetésre alkalmat a Megrendelőnek

2.9. A Vállalkozó a megbízás befejezését, azaz a Megrendelő weboldalának elkészültét írásban jelzi Megrendelőnek.

 

3. Megrendelő kötelezettségei:

 

3.1.  Megrendelő minden olyan információt átad Vállalkozónak, amely a munkavégzéshez szükséges.

3.2. Megrendelő a szerződés mellékletét képező „megrendelő lapon” rendeli meg a kiválasztott szolgáltatási csomagot.

3.3. Megrendelő a megrendelő lap visszaküldésével egy időben biztosítja Vállalkozónak a weboldal elkészítéséhez szükséges szöveges és képi dokumentációt.

3.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó 15 napos kötelezettsége attól a naptól él, amikor megküldte Vállalkozónak a munkájához szükséges dokumentációkat, információkat.

3.5. Megrendelő a megrendelő lapon megjelöli a 3 konzultációs alkalmat, amikor a Vállalkozóval egyeztetik az elkészült munkákat és megnevezi a kért módosításokat, melyeket írásban megküld Vállalkozó részére.

3.6. Megrendelő a véglegesített weboldal elfogadását a szerződés mellékletét képező teljesítési igazolás megküldésével igazolja a Vállalkozó részére azt követően, hogy a Vállalkozó írásban jelezte a munka befejezését. Erre 3 munkanap áll rendelkezésére.

3.7. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben 3 munkanapon belül nem küldi meg a teljesítési igazolást a Vállalkozónak, akkor a felek befejezettnek tekintik az együttműködést, és Megrendelő köteles Vállalkozónak megfizetni a vállalkozói díjat.

 

4. Díjazás:

 

4.1. Vállalkozó által elkészített munka ellenértéke a Megrendelő által a megrendelő lapon megjelölt csomagnak megfelelő ár, amely alanyi adómentes. A tényleges összeg a megrendelő lapon kerül rögzítésre.

4.2. Minden egyéb kiegészítő szolgáltatás díja – a Kiegészítő Szolgáltatás Kérés” megnevezésű űrlapon rögzített megrendelések estén – 3990Ft/rezsióra díjon kerül elszámolásra.

 

5. Fizetési feltételek:

 

5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést aláírást követően a Megrendelő a megrendelő lapon rögzített vállalkozói díj 20%-át előlegként Vállalkozó számlájára utalja, melyről Vállalkozó előleg számlát állít ki Megrendelőnek.

5.2. Vállalkozó részteljesítésre, így részszámla benyújtására jogosult. Felek megállapodnak, hogy a tesztoldal elkészülte részteljesítésnek számít, így erről Vállalkozó részszámlát állít ki, melynek mértéke a vállalkozói díj 30%-a.

5.3. Az elvégzett munkák teljesítéséről Felek teljesítési jegyzőkönyvet vezetnek, mely alapján állítja ki a Megrendelő teljesítési igazolást legkésőbb a készre jelentést követő 3 munkanapon belül. A teljesítési igazolás elkészítésért Megrendelő felel. Ha nem készül el, akkor a szerződést teljesítettnek kell tekinteni.

5.4. Megrendelő által aláirt, és a Vállalkozónak elküldött teljesítési igazolás megérkezését követően Vállalkozó jogosult a vállalkozási díj fennmaradó részének leszámlázására.

5.5. A számlák (az előleg-rész- és végszámla) ellenértékét Megrendelő a számlakeltétől számított 3 munkanapon belül az Vállalkozó bankszámla számára átutalással egyenlíti ki.

 

6. Szavatosság, Jótállás:

 

6.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és fejlesztésekre az átadástól számított 2 (kettő) hónap időtartamra szavatosságot és jótállást vállal.

 

7. Titoktartás, Korlátozások:

 

7.1.  A Vállalkozó a jelen keretszerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Megrendelővel és/vagy a felhasználókkal kapcsolatos, azokat illető/érintő minden adatot, dokumentumot (a továbbiakban: Bizalmas Információ) köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába. Az írásban átadott Bizalmas Információkat attól függetlenül kell megőrizni, hogy azokon a “Bizalmas”, “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek szerepeltetik-e. A Vállalkozó a Bizalmas Információt nem jogosult nyilvánosságra hozni, nem teheti illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé és egyéb, a Megrendelő és/vagy ügyfele érdekeivel ellentétes módon sem használhatja föl. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Bizalmas Információ védelmében a hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számára.

 

8. Egyéb rendelkezések:

 

8.1. Vállalkozó a szerződés értékének megfelelő mértékben felelős a Megrendelőnek okozott kárért, hibás, nem megfelelő teljesítésért.

8.2. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy jelen szerződés bármelyik pontjának megsértése, be nem tartása a Szerződés azonnali felbontásával, és ezzel kapcsolatos következményekkel jár.

8.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadóak.

8.4. Vita esetén a Felek kötelesek egyeztető tárgyalást tartani, és csak ennek eredménytelensége után fordulhatnak bírósághoz.

8.5. A Felek a Debreceni Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kelt: (Debrecen) (2019.04.25)